Вітаємо!
ДІЛОВІ ПАПЕРИ НА УРОКАХ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ В 11 КЛАСІ
(автобіографія, заява, доручення, розписка і звіт про виконану роботу)

Олександра ГЛАЗОВА

АВТОБІОГРАФІЯ

Автобіографія - документ, в якому особа подає опис власного життя та діяльності.

Обов'язкові для автобіографії такі реквізити: назва ділового паперу (автобіографія); прізвище, ім'я та по батькові; дата, місце народження; відомості про навчання; відомості про трудову діяльність; відомості про громадську роботу; короткі відомості про склад сім'ї; дата і підпис автора.

Кожне нове повідомлення треба починати з абзаца. Обов'язкові вимоги до автобіографії - вичерпність відомостей і лаконізм викладу.

ЗАЯВА

Заява - документ, який містить пропозицію або прохання однієї чи кількох осіб до особи, що керує установою.

Заява пишеться від руки в одному примірнику. Включає такі реквізити:

назва організації, установи чи посади особи, яким подається заява (вказується праворуч, на останній третині рядка);

відомості про того, хто подає заяву (розміщуються нижче першого реквізиту);

назва документа - "заява" (пишеться посередині);

текст заяви (записується з абзаца);

дата й підпис (підпис - праворуч під текстом, дата - ліворуч).

ДОРУЧЕННЯ

Доручення - документ, за яким організація чи окрема людина надає іншій особі право від її імені здійснювати якісь дії. Залежно від того, хто надає певні повноваження особі - установа, підприємство чи окрема людина-доручення бувають офіційні та персональні (особисті).

Особисті доручення складаються окремими людьми, які передають свої права іншим, тобто доручають, довіряють комусь виконати те, що належало б зробити їм самим. Звичайно, доручення не повинно суперечити закону. Не можна, скажімо, передати комусь право на складання іспитів. Частіше за все передається право на одержання заробітної платні, поштових відправлень тощо.

В дорученні обов'язково має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові того, хто доручає, й такі ж дані про того, кому доручається. В дорученні треба точно назвати доручені дії, вказати термін дії доручення й дату його видачі. Підпис особи, яка видала доручення, завіряється печаткою державної або громадської установи, навчального закладу, сільської ради, нотаріальної контори тощо.

Доручення (як і розписка та квитанція) - документ, який виражає юридичну довіру особі.

З кн. "Учіться висловлюватися"

РОЗПИСКА

Розписка - документ, який підтверджує передачу та одержання матеріальних цінностей (грошей, товарів) або документів. Розписка завіряється підписом одержувача.

Реквізити, які обов'язково вказуються в розписці: назва документа (розписка), посада, прізвище, ім'я та по батькові того, хто дає розписку; вказівка, кому видається розписка; пояснення, щодо чого видається розписка (вказується точне найменування матеріальних цінностей, сума грошей вказується цифрами і (в дужках) словами); дата й підпис одержувача.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ

Звіт - документ, в якому подається повідомлення про виконання роботи.

Реквізити, обов'язкові для оформлення звіту: назва документа (звіт); зазначення періоду, за який складається звіт, назва групи, класу, відділу, організації, установи; текст звіту; підпис особи, яка склала діловий папір, дата складання звіту.

Звіти про виконання одноразових завдань розпочинаються словами "Відповідно до Вашого доручення", "За Вашим завданням". Звіти про роботу за певний проміжок часу (навчальна чверть, квартал, навчальний або календарний рік) розпочинаються так: "Протягом звітного періоду було виконано (організовано, проведено)..."

Текст звіту складається відповідно до пунктів плану роботи. Наприкінці звіту даються пояснення щодо причин часткового чи повного невиконання певних пунктів плану роботи, окреслюються перспективи виконання наміченого планом.


Зразки документів:


Зразок

Автобіографія

Я, Зайченко Костянтин Кирилович, народився 10 липня 1980 року в місті Києві.

1987 року я пішов до 1 класу середньої школи № 204 м. Києва, яку закінчив 1999 року.

Того ж року я вступив на перший курс філологічного факультету Національного університету імені Тараса Шевченка. Зараз навчаюсь на другому курсі.

Мій батько - Зайченко Кирило Іванович, учитель математики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 189 м. Києва. Мати працює медичною сестрою в Київській лікарні швидкої допомоги.

20.XI.2000 р.   Зайченко

ЗАЯВА

Зразок 1

  Директору загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №414 м.Києва
Одарченкові М.І.
учня 11-А класу Фінчука О.С.

Заява

Прошу дозволити мені достроково скласти державні випускні іспити у зв'язку з виїздом моєї родини на постійне проживання до іншого міста.

20.04.1999 р.   Фінчук

Зразок 2

  Ректорові Національного педагогічного
університету ім. М.П.Драгоманова,
дійсному члену АПН України
професору Шкілю М.І.
Яковенка Семена Степановича,
який проживає за адресою:
м. Київ, вул. А.Бучми, 30, кв.8

Заява

Прошу допустити мене до співбесіди для вступу на підготовче відділення керованого Вами вищого навчального закладу.

До заяви додаю:
атестат про середню освіту;
довідку про стаж роботи;
довідку про стан здоров'я;
характеристику-рекомендацію;
автобіографію;
чотири фотокартки.
20.08.1999 р.   Яковенко

Зразок

Доручення

Я, Пилипчук Сергій Петрович, доручаю Пилипчук Олені Федорівні отримати грошовий переказ у сумі 42 (сорока двох) грн. 00 коп., який надійшов на моє ім'я до поштового відділення №192.

Пилипчук

Підпис учня 11 класу Пилипчука С.П. засвідчую:
Директор загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 258
20.02. 1999 p.   K.В.Скрипник

Зразок

Розписка

Я, вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 81 м. Києва Михайленко Ніна Гнатівна, одержала від завгоспа школи Палагнюка Івана Макаровича магнітофон "Панасонік" для репетицій та проведення шкільного літературного вечора. Магнітофон зобов'язуюсь повернути не пізніше 20.05.2000 р.

1.04.2000 р.   Михайленко

Зразок

Звіт

про роботу учнівського комітету
за 1999-2000 навчальний рік

(Текст)

Голова учкому (підпис) Прізвище
     
Секретар (підпис) Прізвище

14.05.2000 р.

*Інші форми документів, коментарі, критичні зауваги просимо надсилати сюди:

http://мова.укр/htm/nova/nova_01.htm


Освітньо-інформаційний Інтернет-проект "Українська мовна служба": www.novamova.com.ua   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::
   
         
   
::::::